ENG

ESG საკითხების ანგარიშგებისა და გამჟღავნების შაბლონი 2023

15 მაისი 2024

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წელი

15 მაისი 2024

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2024 წლის I კვარტალი

01 მაისი 2024

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის IV კვარტალი

31 იანვარი 2024

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის III კვარტალი

31 ოქტომბერი 2023

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის II კვარტალი

18 აგვისტო 2023

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2023 წლის I კვარტალი

17 მაისი 2023

ESG საკითხების ანგარიშგებისა და გამჟღავნების შაბლონი

15 მაისი 2023

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წელი

17 მაისი 2023

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2022 წლის IV კვარტალი

14 თებერვალი 2023

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის III კვარტალი

01 ნოემბერი 2022

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის II კვარტალი

01 აგვისტო 2022

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წელი

16 მაისი 2022

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის I კვარტალი

16 მაისი 2022

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის IV კვარტალი

31 იანვარი 2022

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის III კვარტალი

04 ნოემბერი 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის II კვარტალი

30 ივლისი 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიში - 2020 წელი

17 მაისი 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის I კვარტალი

05 მაისი 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის IV კვარტალი

28 იანვარი 2021

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის III კვარტალი

28 ოქტომბერი 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის II კვარტალი

29 ივლისი 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიში - 2019 წელი

16 მაისი 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის I კვარტალი

04 მაისი 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის IV კვარტალი

31 იანვარი 2020

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის III კვარტალი

29 ოქტომბერი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის II კვარტალი

30 ივნისი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიში - 2018 წელი

15 მაისი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2019 წლის I კვარტალი

30 აპრილი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის IV კვარტალი

30 იანვარი 2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის III კვარტალი

30 ოქტომბერი 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის II კვარტალი

31 ივლისი 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიში - 2017 წელი

15 მაისი 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2018 წლის I კვარტალი

30 აპრილი 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის IV კვარტალი

01 თებერვალი 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის III კვარტალი

31 ოქტომბერი 2017

საქართველოს ეროვნული ბანკის პილარ 3-ის ფინანსური ანგარიშგება - 2017 წლის II კვარტალი

31 ივლისი 2017

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 მარტი 2017 წელი

26 აპრილი 2017

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 სექტემბერი 2016 წელი

25 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 ივნისი 2016 წელი

01 აგვისტო 2016

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 მარტი 2016 წელი

29 აპრილი 2016

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 სექტემბერი 2015 წელი

23 ოქტომბერი 2015

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 ივნისი 2015 წელი

16 ივლისი 2015

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 მარტი 2015 წელი

24 აპრილი 2015

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 სექტემბერი 2014 წელი

29 ოქტომბერი 2014

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 ივნისი 2014 წელი

24 ივლისი 2014

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 მარტი 2014 წელი

07 მაისი 2017

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 სექტემბერი 2013 წელი

12 ნოემბერი 2013

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 30 ივნისი 2013 წელი

23 ივლისი 2013

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 მარტი 2013 წელი

22 მაისი 2013

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური ანგარიშგება - 31 ოქტომბერი 2012 წელი

31 ოქტომბერი 2012