ENG

აუდიტის კომიტეტი

 

მაგდა მაღრაძე


აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022

 


 

  მამუკა წერეთელი

 

  აუდიტის კომიტეტის წევრი
  დანიშვნის თარიღი: 22/01/2019


 


მურთაზ კიკორია


აუდიტის კომიტეტის წევრი
დანიშვნის თარიღი: 23/10/2019

 

 

 
 
 

ნომინაციისა და კორპორაციული მართვის კომიტეტი

 

მამუკა წერეთელი


ნომინაციისა და კორპორატიული მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე
დანიშვნის თარიღი: 27/12/2019

 

 


  ბრუნო ხუან ბალვანერა


  ნომინაციისა და კორპორატიული მართვის კომიტეტის წევრი
  დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022

 

 


  მაგდა მაღრაძე


  ნომინაციისა და კორპორატიული მართვის კომიტეტის წევრი
  დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022

 

 

 

ანაზღაურების კომიტეტი

 

მურთაზ კიკორია


ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე
დანიშვნის თარიღი: 23/10/2019


 

 

  ბრუნო ხუან ბალვანერა

  ანაზღაურების კომიტეტის წევრი
  დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022


 

 


მაგდა მაღრაძე


ანაზღაურების კომიტეტის წევრი
დანიშვნის თარიღი: 29/03/2019

 

 

 
 
 
 

რისკების კომიტეტი

 

ბრუნო ხუან ბალვანერა

 

რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე
დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022
 

 


მურთაზ კიკორია


რისკების კომიტეტის წევრი
დანიშვნის თარიღი: 23/10/2019

 

 


  მამუკა წერეთელი


  რისკების კომიტეტის წევრი
  დანიშვნის თარიღი: 13/09/2022

 

 

 

რისკების კომიტეტის დებულება